Email Doanh Nghiệp

Email Gói #1

6 GB Dung Lượng
6 Địa Chỉ Email

1,140,000 đ / Hàng năm

Email Gói #2

12 GB Dung Lượng
25 Địa Chỉ Email

2,340,000 đ / Hàng năm

Email Gói #3

25 GB Dung Lượng
55 Địa Chỉ Email

3,540,000 đ / Hàng năm

Email Gói #4

80 GB Dung Lượng
110 Địa Chỉ Email

5,400,000 đ / Hàng năm