Marketing tổng thể

Chiến lược marketing tổng thể trong tiếng Anh là Holistic Marketing Strategy.

Chiến lược marketing tổng thể là một chiến lược marketing được phát triển bằng cách suy nghĩ về tổng thể toàn bộ doanh nghiệp, vị trí của doanh nghiệp trong nền kinh tế và xã hội rộng lớn; và trong cuộc sống của khách hàng. Chiến lược này nỗ lực phát triển và duy trì nhiều quan điểm về các hoạt động thương mại của công ty.

(Theo : businessdictionary.com)

Trả lời