Máy Chủ Hosting

Cloud Hosting #1 – 3.5 GB

3.5 GB Dung lượng lưu trữ
Không Giới Hạn Băng Thông

1,000,000 đ / Hàng năm

Cloud Hosting #2 – 5.5 GB

5.5 GB Dung lượng lưu trữ
Không Giới Hạn Băng Thông

1,500,000 đ / Hàng năm

Cloud Hosting #3 – 10 GB

3.5 GB Dung lượng lưu trữ
Không Giới Hạn Băng Thông

2,900,000 đ / Hàng năm

Cloud Hosting #4 – 15 GB

5.5 GB Dung lượng lưu trữ
Không Giới Hạn Băng Thông

4,500,000 đ / Hàng năm