Thời Gian Làm Dự Án:

Phí 10 Tr: ~ 14 ngày

Phí 10 – 15 Tr: ~ 20 ngày

Phí 15 – 25 Tr: ~ 28 ngày 

Phí 25 Tr: > ~ 35 ngày

Trả lời